Våra ledstjärnor/värdegrunder

Kompetens

Vi skall vårda vår nuvarande kompetens och vidareutveckla oss mot högre kompetens och bättre teknik. Individuell kompetensutveckling ska ge var och en säkerhet och vilja att fortsätta utvecklas i företaget.

Kvalitet

Varje kund ska känna förtroende för företagets organisation och personal. Vår målsättning är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska kunna lita på att leveranser sker i rätt tid. Med rätt kvalitet avser vi att produkten skall överensstämma med kundens krav och förväntningar, så till vida vårt kvalitetssystem inte ställer högre krav. Produkten skall vara felfri vid överlämnandet till kunden. Rätt från början är därför den tesen vi arbetar efter

Kreativitet

Våra insatser skall ge resultat. Vi skall därför förbättra våra arbetssätt på ALLA nivåer genom att involvera ALLA medarbetare i den kontinuerligt pågående förbättringsprocessen i företagets tillverknings – och stödprocesser. Att arbeta smartare och effektivare för oss innebär ett ständigt pågående förbättringsarbete och att vi fortlöpande förfinar löpande detaljer och arbetsprocesser