Kvalitet & miljö

Vårt kvalitets- och miljöarbete styrs i första hand av våra kunders krav i varje enskilt objekt. Om inga specifika kundkrav finns så har vi en miniminivå som tillämpas. Denna utgörs kortfattat av en projektplan som innefattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Projektplanen upprättas med stöd av ISO 9001, ISO 14001 och AFS 1999:3. Våra kunder ska kunna lita på att projektet sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Med rätt kvalitet avser vi att projekten ska överrensstämma med kundens krav och förväntningar.

Ellextre ska kännetecknas av lyhördhet samt av en effektiv organisation som sätter kunden i centrum.

Kvalitets- och miljömål​​​​​​​
Ellextres mål för verksamheten är:

  • Att varje kund ska känna förtroende för företagets organisation och personal
  • Att alltid sträva efter utveckling av företaget och dess medarbetare genom ständiga förbättringar mot högre kompetens och bättre teknik.
Vi på Ellextre ska bidra till att uppnå en hållbar utveckling där påfrestningarna på miljön från byggverksamheten ska minska genom att:
  • Främja källsortering av avfall samt minska spillet i våra objekt.
  • Ha en god beredskap på varje arbetsplats för att ta hand om en miljöolycka tex oljeutsläpp.
  • Minska störande moment såsom buller, damm och vibrationer som påverkar omgivningen.
  • Miljöanpassa produktionen genom medvetna val av material, processer och entreprenörer.
  • Resultatet blir hög miljöanpassad kvalitet, god ekonomi och framförallt nöjda kunder

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill minimera risker för skador, utslitning och utbrändhet samt hålla trivseln och gemenskapen i arbetet på en hög nivå. För att uppnå detta vill vi förutom att leva upp till det obligatoriska systematiska arbetsmiljöarbetet (enl. AFS 2014:26) försöka verka för andra former till stimulans och prestation än det nuvarande otidsenliga ackordsystemet.

Resultatet tror vi blir en sund tillvaro i arbetet med harmonisk, trygg och frisk personal
Ladda ner